Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. LEF Tuin & Klusbedrijf is een vennootschap onder firma die zich ten doel stelt het verrichten van bouw- en hovenierswerkzaamheden van hoge kwaliteit, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Werkzaamheden van LEF Tuin & Klusbedrijf en LEF Tuin & Klusbedrijf de opdracht geeft Werkzaamheden te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen LEF Tuin & Klusbedrijf en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Werkzaamheden' verstaan: alle door LEF Tuin & Klusbedrijf voor Opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden tot het tot stand brengen en opleveren van een stoffelijk werk, overeenkomstig artikel 7:750 BW e.v., alsmede alle andere door LEF Tuin & Klusbedrijf ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een Opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.lefhoveniers.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en LEF Tuin & Klusbedrijf gesloten Overeenkomsten waarbij LEF Tuin & Klusbedrijf Werkzaamheden aanbiedt of levert, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met LEF Tuin & Klusbedrijf overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien enige bepaling in deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal de desbetreffende bepaling in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zo veel mogelijk benadert.

Artikel 3. De Overeenkomst

 1. Alle offertes van LEF Tuin & Klusbedrijf en aanbiedingen op de Website van LEF Tuin & Klusbedrijf zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met LEF Tuin & Klusbedrijf via e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Werkzaamheden. LEF Tuin & Klusbedrijf zal daarna met Opdrachtgever in overleg treden en inventariseren wat de mogelijkheden met betrekking tot de Werkzaamheden zijn. Vervolgens zal LEF Tuin & Klusbedrijf een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte en ontvangst daarvan door LEF Tuin & Klusbedrijf of middels een opdrachtbevestiging door LEF Tuin & Klusbedrijf uitgevaardigd.
 3. Indien, ondanks het uitblijven van ontvangst van een ondertekende offerte of aanbod, partijen uitvoering hebben gegeven aan het bepaalde in die offerte of dat aanbod, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan overeenkomstig het bepaalde in die offerte of dat aanbod en met inbegrip van deze Algemene voorwaarden.
 4. Als LEF Tuin & Klusbedrijf een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst. LEF Tuin & Klusbedrijf kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever had kunnen begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van LEF Tuin & Klusbedrijf, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij LEF Tuin & Klusbedrijf deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door LEF Tuin & Klusbedrijf, tenzij uit de feitelijke gedragingen van beide Partijen dient te worden afgeleid dat zij tot overeenkomst wensten over te gaan.
Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
 1. LEF Tuin & Klusbedrijf zal zich inspannen de Werkzaamheden zo goed mogelijk, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. LEF Tuin & Klusbedrijf heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal LEF Tuin & Klusbedrijf de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke gegevens tijdig aan LEF Tuin & Klusbedrijf worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LEF Tuin & Klusbedrijf zijn verstrekt, heeft LEF Tuin & Klusbedrijf het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat LEF Tuin & Klusbedrijf de Werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever LEF Tuin & Klusbedrijf hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. LEF Tuin & Klusbedrijf dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen, zullen LEF Tuin & Klusbedrijf en Opdrachtgever in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van LEF Tuin & Klusbedrijf op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze Algemene voorwaarden zijn op deze aanvullende overeenkomst onverminderd van toepassing.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. LEF Tuin & Klusbedrijf is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat LEF Tuin & Klusbedrijf goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is LEF Tuin & Klusbedrijf bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan van LEF Tuin & Klusbedrijf worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is LEF Tuin & Klusbedrijf gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat LEF Tuin & Klusbedrijf niet de gewenste kwaliteit kan leveren, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen LEF Tuin & Klusbedrijf en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen.

Artikel 7 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst is niet mogelijk en enige kosten reeds door LEF Tuin & Klusbedrijf gemaakt, zullen door Opdrachtgever dienen te worden vergoed.
 2. Indien Opdrachtgever niet handelt in de hoedanigheid van beroep op bedrijf is deze bij koop op afstand gerechtigd het wettelijk herroepingsrecht in te roepen indien aan de daarvoor gestelde voorwaarden is voldaan.
 3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door LEF Tuin & Klusbedrijf.
 4. Bij annulering binnen vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de geplande aanvang van de werkzaamheden is LEF Tuin & Klusbedrijf gerechtigd een boete van tien procent (10%) van het overeengekomen bedrag in de offerte in rekening te brengen, onverminderd enig wettelijk recht op schadevergoeding dat LEF Tuin & Klusbedrijf toekomt.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. LEF Tuin & Klusbedrijf heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen veertien (14) dagen na facturatie.
 4. Indien Opdrachtgever in de hoedanigheid van beroep of bedrijf handelt, zal de betalingstermijn, in afwijking van het in lid 3 van dit artikel bepaalde, dertig (30) dagen bedragen.
 5. Opdrachtgever gaat akkoord met de mogelijkheid tot digitale facturering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 6. LEF Tuin & Klusbedrijf is gerechtigd om Opdrachtgever om termijnbetaling, dan wel een aanbetaling te vragen.
  • Indien Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van beroep of bedrijf zal vijftig procent (50%) van de totale opdrachtsom vooraf betaald dienen te worden. Vervolgens is Opdrachtgever vijfentwintig procent (25%) van de totale opdrachtsom verschuldigd bij aanvang van de werkzaamheden. De resterende vijfentwintig procent (25%) van de totale opdrachtsom zal verschuldigd zijn na oplevering van het gerealiseerde werk.
  • Indien Opdrachtgever niet handelt in de hoedanigheid van beroep of bedrijf zal vijftig procent (50%) van de totale opdrachtsom vooraf betaald dienen te worden. De resterende vijftig procent (50%) van de totale opdrachtsom is Opdrachtgever verschuldigd na oplevering van het gerealiseerde werk.
 7. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien LEF Tuin & Klusbedrijf besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. LEF Tuin & Klusbedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
 2. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de dienstverlening van LEF Tuin & Klusbedrijf.
 3. Indien LEF Tuin & Klusbedrijf voor het uitvoeren van de Overeenkomst afhankelijk is van gegevens van derden, is LEF Tuin & Klusbedrijf niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van de Overeenkomst indien derden desbetreffende gegevens weigeren te verstrekken.
 4. Indien afgesproken is dat Opdrachtgever bodemonderzoek verricht, waaronder maar niet uitsluitend begrepen het aanvragen van een Klic-melding, is LEF Tuin & Klusbedrijf niet aansprakelijk voor enige schade die mocht ontstaan indien dat onderzoek foutief of onvolledig blijkt te zijn.
 5. LEF Tuin & Klusbedrijf is niet gehouden tot herstel van de beplanting zoals die door hen is aangebracht indien de noodzakelijkheid daartoe voortvloeit uit het nalatig handelen of niet handelen van de Opdrachtgever.
 6. LEF Tuin & Klusbedrijf is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 7. LEF Tuin & Klusbedrijf is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart LEF Tuin & Klusbedrijf voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Werkzaamheden.
 9. Indien LEF Tuin & Klusbedrijf aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van LEF Tuin & Klusbedrijf in haar verplichtingen met betrekking tot de Werkzaamheden.
 10. De aansprakelijkheid van LEF Tuin & Klusbedrijf is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien LEF Tuin & Klusbedrijf niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van LEF Tuin & Klusbedrijf.
 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van LEF Tuin & Klusbedrijf, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van LEF Tuin & Klusbedrijf zelf of een derde, vertraging van verkeer en openbaar vervoer, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van LEF Tuin & Klusbedrijf, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal LEF Tuin & Klusbedrijf overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten/te declareren uren die LEF Tuin & Klusbedrijf heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. LEF Tuin & Klusbedrijf kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. LEF Tuin & Klusbedrijf draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Opdrachtgever conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat LEF Tuin & Klusbedrijf enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Opdrachtgever te allen tijde een verzoek kan indienen bij LEF Tuin & Klusbedrijf tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. LEF Tuin & Klusbedrijf behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door LEF Tuin & Klusbedrijf geleverde zaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend berekeningen, tekeningen en adviezen, blijven eigendom van LEF Tuin & Klusbedrijf en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens/zaken mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van LEF Tuin & Klusbedrijf worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht. Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan deze bepaling is LEF Tuin & Klusbedrijf gerechtigd schadevergoeding te vorderen.
 3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan LEF Tuin & Klusbedrijf van gegevens. Opdrachtgever zal LEF Tuin & Klusbedrijf vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 13 Reclames

 1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van het werk c.q. de oplevering daarvan, over te gaan tot controle daarvan. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen zeven (7) werkdagen oplevering van het werk schriftelijk aan LEF Tuin & Klusbedrijf te worden gemeld.
 2. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen twee (2) maanden schriftelijk te worden gemeld bij LEF Tuin & Klusbedrijf.
 3. Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien van nalatigheid of duidelijke fout aan de zijde van LEF Tuin & Klusbedrijf blijkt.

Artikel 14 Identiteit van LEF Tuin & Klusbedrijf

 1. LEF Tuin & Klusbedrijf is bij de KvK geregistreerd onder nummer 64879011 en draagt btw-identificatienummer NL855886171B01. LEF Tuin & Klusbedrijf is gevestigd aan Pruimendijk 118 (2989 AK) te Ridderkerk.
 2. LEF Tuin & Klusbedrijf is per e-mail te bereiken via info@lefhoveniers.nl en telefonisch op +31 (0)6 54 20 08 22 of +31 (0)6 14 99 42 32.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen LEF Tuin & Klusbedrijf en haar Opdrachtgevers is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen LEF Tuin & Klusbedrijf en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rotterdam.

Contact

Bel of Whatsapp naar:
06 54 20 08 22 (Peter)
06 14 99 42 32 (Stephan)

E-mail naar:
info@lefhoveniers.nl

Hovenier in de regio

LEF Hoveniers is actief in Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Barendrecht, Dordrecht, Rotterdam en omstreken.

LEF Hoveniers

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

Copyright © LEF Hoveniers
Website door Djen Design